ಅಕ್ಕಿಯೊಳಗನ್ನವನು ಮೊದಲಾರು ಕಂಡವರು ।  ಅಕ್ಕರದ ಬರಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗನದಾರು ।| ಲೆಕ್ಕವಿರಿಸಿಲ್ಲ ಜಗ ತನ್ನಾಧಿಬಂಧುಗಳ । ದಕ್ಕುವುದೆ ಜಸ ನಿನಗೆ - ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ।।
- D V Gundappa  
"कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥"
You are entitled to do your duty and action, but never to the results of your actions. - Lord Krishna
Nothing in this world can take the place of persistence. Talent will not: nothing is more common than unsuccessful men with talent. Genius will not; unrewarded genius is almost a proverb. Education will not: the world is full of educated derelicts.  
Persistence and determination alone are omnipotent.
- Calvin Coolidge

ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು ಇರದುದರೆಡೆಗೆ ತುಡಿವುದೆ ಜೀವನ

Life is discounting all that we have and wandering to look for that we don't have.
  - Gopala Krishna Adiga
Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes... the ones who see things differently -- they're not fond of rules... You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can't do is ignore them because they change things... they push the human race forward, and while some may see them as the crazy ones, we see genius, because...
...the ones who are crazy enough to think that they can change the world, are the ones who do.
- Steve Jobs